Duurzaamheid

Cordial: We Care

Cordial heeft vanaf het begin van haar bestaan altijd een brede sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid getoond. Cordial neemt deze taak serieus op regionaal, nationaal en mondiaal niveau. Duurzaam verantwoord ondernemen vormt een centraal onderdeel van onze zakelijke strategie.

De kern van ons beleid is dat de menselijke en natuurlijke omgeving waar Cordial in acteert wordt beschermd, nu en in de toekomst. We streven ernaar daadwerkelijk inhoud te geven aan een goed sociaal en milieubeleid, efficiënt  gebruik van grondstoffen en energie, voorkomen van vervuiling en verminderen van afvalstromen. Duurzaamheid betekent voor Cordial dat wij verder gaan dan eenvoudigweg voldoen aan de wettelijke eisen.

Cordial is een vooruitstrevend bedrijf en erkent het belang van factoren als ethisch gedrag, transparantie in regels en gedragingen, vaststellen en beperken van risico’s.  Wij nemen hierin onze verantwoordelijkheid naar onze huidige en toekomstige werknemers, iedereen die betrokken is bij Cordial, en de gemeenschap als geheel.

Verenigde Naties Principes

De VN Global Compact bindt bedrijven aan tien principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en anti-corruptie.Cordial onderschrijft deze tien

Mensenrechten

  • Principe 1: bedrijven dienen binnen de grenzen van hun invloedssfeer de internationaal uitgevaardigde mensenrechten te eerbiedigen
  • Principe 2: bedrijven dienen zich er steeds van te vergewissen dat zij niet medeplichtig worden aan schending van de mensenrechten

Arbeidsomstandigheden

  • Principe 3: bedrijven dienen de vrijheid van vakvereniging en de effectieve erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen te handhaven
  • Principe 4: de uitbanning van iedere vorm van verplichte en gedwongen arbeid
  • Principe 5: de effectieve afschaffing van kinderarbeid
  • Principe 6: de bestrijding van discriminatie in arbeid en beroep

Milieu

  • Principe 7: bedrijven dienen voorzorg te betrachten bij hun benadering van milieu-uitdagingen
  • Principe 8: initiatieven te ondernemen om een groter milieubesef te bevorderen
  • Principe 9: de ontwikkeling en de verspreiding van milieuvriendelijke technologieën te stimuleren

Anti-corruptie

  • Principe 10: bedrijven moeten elke vorm van corruptie tegengaan, inclusief afpersing en omkoping